O VOJVODINI

Vojvodina je autonomna pokrajina građanki i građana koji u njoj žive, u sastavu Republike Srbije. Većim delom je ravničarski kraj koji presecaju tri plovne reke – Dunav, Tisa i Sava, kao i kanalska mreža, putevi i železničke pruge, povezujući centralnu i zapadnu Evropu s Balkanom i Bliskim istokom. Najznačajnije veze jesu Koridor X – za drumski saobraćaj i Dunav evropski koridor VII – za vodeni saobraćaj. U Vojvodini se nalazi i najstariji nacionalni park – Fruška gora, a na obroncima istoimene planine, tokom vekova, izgrađeno je sedamnaest manastira.

Vojvodinu karakteriše bogatstvo kvalitetnim obradivim zemljištem, opšta privredna i kulturna razvijenost, velika gustina naseljenosti i demografsko šarenilo. Vojvodina je regija u kojoj se tradicionalno neguju višejezičnost, višekulturalnost i višekonfesionalnost.

Na teritoriji Vojvodine je 45 opština i gradova, kao jedinica lokalne samouprave, raspoređenih u sedam okruga, sa sedištima u gradovima: Subotica, Zrenjanin, Kikinda, Pančevo, Sombor, Novi Sad i Sremska Mitrovica.

Univerzitet u Novom Sadu, sa 45.000 studenata, drugi je po veličini univerzitetski centar u Srbiji. Univerzitet nudi posebne programe prilagođene potrebama privrede, naročito potrebama prerađivačkog sektora.

Glavne privredne grane su: poljoprivreda, prerađivačka industrija, veletrgovina i maloprodaja, građevinarstvo, energetika, transport i komunikacije, tekstilna industrija, elektromehanička i prateća automobilska industrija, IKT, poslovne usluge, logistika i turizam.

Agrarni sektor

Poljoprivreda je u Vojvodini prioritetan sektor. Tradicionalno, ona predstavlja značajan deo lokalne privrede i donosi dobre rezultate, zahvaljujući obilju plodnog poljoprivrednog zemljišta koje čini 84 odso teritorije Vojvodine. Agrarni sektor učestvuje sa 40 odsto u ukupnoj industrijskoj proizvodnji, a sa 30 odsto u ukupnom izvozu iz Vojvodine.

Obnovljivi izvori eneregije

Zahvaljujući ostacima poljoprivrednih useva, postoji značajna baza za korišćenje biomase u proizvodnji energije.

Metaloprerađivačka i mašinska industrija

Metalski kompleks u Vojvodini ima dugu tradiciju i sastoji se od manjih metaloprerađivačkih kompanija za proizvodnju komponenti i – u manjem obimu – od proizvođača originalne opreme, koji nude proizvode sa svojim zaštitnim znakom. Vojvodina Metal Cluster okuplja 116 firmi, sa 6.300 radnika.

Informacione tehnologije

Sektor visokih tehnologija je brzorastući sektor u Vojvodini. Razvoj softvera predstavlja glavni izvor prihoda, posebno razvoj ERP rešenja, Java aplikacija i softvera za mobilne uređaje. Kompanije u IT sektoru najviše se bave autsorsingom softvera na osnovu zahteva međunarodnih klijenata, odnosno razvojem sopstvenih softverskih proizvoda za potrebe domaćeg i inostranog tržišta.

Vojvodina posebnu pažnju posvećuje međuregionalnoj i prekograničnoj saradnji, kao i implementaciji prioriteta definisanih u okviru Strategije Evropske unije za Dunavski region.